Adatvédelmi Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Infotv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének(GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                  Millenove Kft.

Székhely:                               9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 1/B.

Adószám:                               23888708-2-08         

Kapcsolattartás:                     Tóth László

Telefon:                                   0696566400

E-mail:                                     info@millenove.hu

 

A Millenove Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A www dentissimi.at, www.dentissimi.com, a www.ansatzdoktor.com, a www.dentista-ungheria.it, a www. controllodentistico.com weblapok üzemeltetője a Millenove Kft.

 

A jelen Tájékoztató az alábbiakat tartalmazza:

 • az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;
 • az adatkezelési célok felsorolását;
 • azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelései történik;
 • mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és
 • hogyan történik a tárolásuk.

 

A Millenove Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adatkezelő székhelyén valamint az általa kezelt weboldalakon.  A Millenove Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk!

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait!

 

Tartalom

Preambulum.. 2

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése. 3

Hogyan kezeljük adatait?. 5

Milyen adatkezeléseket hajtunk végre? Milyen adatokat rögzítünk? 6

 1. A kapcsolatfelvétel során elkért adatok – online felületeken és személyesen. 6
 2. Árajánlatok kezelése – online felületeken és személyesen. 7
 3. Utazásszervezés, szállásfoglalás során elkért adatok. 7
 4. Konzultációs kérdőívek – Fogászati egészségügyi ellátás során kezelt adatok. 8
 5. Röntgen felvételek (képalkotó diagnosztikai eljárás) adatainak kezelése. 9
 6. Kamerás megfigyelés adatai 9
 7. Panaszkezelés 10
 8. Fizetési ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés 10
 9. Munkavállalók adatkezeléseire vonatkozó adatok. 11
 10. Állásajánlatra való jelentkezés 11
 11. Közösségi médiafelületek. 11
 12. Cookie-k (Sütik) 12

Személyes adatok tárolása 13

Személyes adatok törlése. 14

Trendhome Kft. adatfeldolgozói 14

Az Ön jogai 14

Információbiztonság. 17

Jogorvoslati tájékoztatás 18

Egyéb rendelkezések. 19

 

                               

Preambulum

 

A Millenove Kft. kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

 

A Tájékoztató célja, hogy egységesen mindenki által értelmezhetően és áttekinthetően bemutassa, hogy a Millenove Kft. működése során hogyan valósul meg a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő üzleti eljárás.

 

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő fogalmakat használjuk:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely adat – különösen a név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több adat –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolása, korlátozás, törlés és megsemmisítés;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;.

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; .

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatot kezel;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

Hogyan kezeljük adatait?

 

A GDPR rendelete a természetes személyek adatainak védelmére terjed ki, ajánlatkérésében, hozzánk címzett személyes levelében igyekszünk betartani az erre vonatkozó minden lehetséges előírást.

Az egészségügyi adatok kezelése és feldolgozása során kiemelten fontos a célhoz kötöttség követelménye, amely szerint személyes adatokat csak előre meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelünk.

Az egészségügyi adatok felvétele a fogorvosi ellátás része.

 • Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak a kezelt személy (törvényes képviselője) részéről történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok megadása önkéntes.
 • Abban az esetben, ha a gyógykezelt személy önként fordul a szolgáltatóhoz, az ellátással összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell tekinteni. (1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről)

 

A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy vezetjük, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.

A fogorvosi, szájsebészeti ellátás során az Adatkezelő rögzíti a kezelést igénybe vevő személy (érintett) személyes -, illetve a kezelés szakszerű lefolytatása céljából szükséges egészségügyi adatait.

 

A Millenove Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéshez kötve, illetve jogi kötelezettségen alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. 

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:   

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); 
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);  
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);  
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);  
 • Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
 • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
 • Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet
 • 2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról

 

 

Milyen adatkezeléseket hajtunk végre? Milyen adatokat rögzítünk?

 

1.                A kapcsolatfelvétel során elkért adatok – online felületeken és személyesen

Kezelt adatok köre:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám

Érintettek köre: minden olyan páciens, aki online felületeinken vagy személyesen kapcsolatba lép velünk.

 

Felhasználás / Tárolás

jelszóval védett Word mappa

Jogalap

megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes, egyértelműen kifejezett akaratot tartalmazó, és a szabályszerű nyilatkozat megtételét hitelt érdemlően bizonyító módon tett hozzájárulás

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

Megőrzési idő

adatkezelési cél megvalósulásáig vagy visszavonásig

 

 

2.                Árajánlatok kezelése – online felületeken és személyesen

Kezelt adatok köre:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • üzenet – opcionális
 • röntgenfelvétel, egyéb dokumentum – opcionális

 

A weboldalakon keresztül kitöltött űrlapok, árajánlat kérések a

e-mail címre érkeznek.

 

Érintettek köre: minden olyan páciens, aki ajánlatot kér.

Az ezekre az e-mail címekre érkező leveleket további felhasználás alapján megőrizzük szerződésése jogalapra hivatkozva.

Felhasználás / Tárolás

jelszóval védett Word mappa

Jogalap

szerződés előkészítése – árajánlat készítés

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)

Megőrzési idő

6 hónap – árajánlat érvényességi idejéig

 

 

3.                Utazásszervezés, szállásfoglalás során elkért adatok

Pácienseink részére szállásfoglalást is vállalunk. Ehhez az adatkezeléshez tartozó adatok a következők:

Kezelt adatok köre:

 • név
 • gyűjtőpont
 • telefonszám
 • időpont

Érintettek köre: minden olyan páciens, aki a fogászati szolgáltatás mellé szállásfoglalást is igényel.

Felhasználás /Tárolás

jelszóval védett mappa Excel táblázatban és papír alapon

Jogalap

megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes, egyértelműen kifejezett akaratot tartalmazó, és a szabályszerű nyilatkozat megtételét hitelt érdemlően bizonyító módon tett hozzájárulás

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

Tárolási idő

adatfelvételtől számított két hét papír alapú, excel marad – folyamatos kezeléshez szükséges, hogy a vendég ne legyen zaklatva, kényelmi szempont

 

 

4.                Konzultációs kérdőívek – Fogászati egészségügyi ellátás során kezelt adatok

A kezelés megkezdése előtt személyes adatait betegkartonon rögzítjük és tároljuk.

Kezelt adatok köre:

 • név
 • lakcím
 • telefonszám
 • születési idő
 • általános betegségek
 • szájhigiénés adatok
 • státusz és kezelés részletezése
 • kezelés dátuma
 • aláírás

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fogászati egészségügyi ellátás során adattovábbítás történhet harmadik fél, fogtechnikus részére (adatfeldolgozói szerződés alapján)!

 

Érintettek köre: minden olyan páciens, aki igénybe veszi az Adatkezelő fogászati szolgáltatásait

Felhasználás /Tárolás

Cloudent fogászati program

Jogalap

szerződés

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)

Tárolási idő

az egészségügyi tv-ben meghatározott ideig

1997. évi XLVII törvény (eü tv.)

30. § (1) *  Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni.

 

 

5.                Röntgen felvételek (képalkotó diagnosztikai eljárás) adatainak kezelése

Kezelt adatok köre:

 • név
 • születési dátum
 • képalkotó diagnosztikai felvétel

 

Érintettek köre: minden olyan páciens, akinek Adatkezelő fogászati szakellátásához kapcsolódóan röntgenvizsgálatot végeznek.

Felhasználás / Tárolás

 röntgen szoftveren  (3D-Davidovics Kft.)

a röntgenfelvételeket külön Word mappában tároljuk – korlátozott hozzáféréssel

Jogalap

megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes, egyértelműen kifejezett akaratot tartalmazó, és a szabályszerű nyilatkozat megtételét hitelt érdemlően bizonyító módon tett hozzájárulás

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

Megőrzési idő

az egészségügyi tv-ben meghatározott ideig

1997. évi XLVII törvény (eü tv.)

30. § (2) *  Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

 

6.                Kamerás megfigyelés adatai

A kamerarendszer működtetésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatási kötelezettségnek teszünk eleget:

 • jelzések (piktogramok, feliratok) feltüntetése
 • tájékoztató kihelyezése

 

Kezelt adatok köre:

 • biometrikus adatok

Érintettek köre: minden olyan páciens, akinek Adatkezelő fogászati szakellátásához kapcsolódóan röntgenvizsgálatot végeznek.

 

Felhasználás

 nincs adatrögzítés, a kamerás megfigyelés csak biztonságot szolgálja a röntgen szobában

Jogalap

jogos érdek

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1)  f)

Tárolási idő

a kamera nem rögzít adatokat

 

 

7.                Panaszkezelés

Garanciaidőn belüli panaszait info@dentissimi.com e-mail címre kérjük jelezni. Ez alapján kerül sor a garanciális adatok felvételére, illetve az újabb fogorvosi ellátás időpontfoglalására.

 

 

8.                Fizetési ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre:

 • név
 • cím
 • dátum

 

Érintettek köre: minden olyan páciens, aki igénybe veszi Adatkezelő szolgáltatásait

Felhívjuk figyelmét, hogy esetleges díjfizetés elmulasztása esetén adattovábbítás történik harmadik fél, megbízott ügyvéd részére (megbízási szerződés alapján)!

 

Felhasználás

 számla,  elismerő nyilatkozat szerződéskötéskor

Jogalap

szerződés

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1)  b)

Tárolási idő

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.

 

9.                Munkavállalók adatkezeléseire vonatkozó adatok

Pácienseinket speciálisan képzett szakemberek látják el. Az Ön adatait recepciós kollégáink, orvosaink, asszisztenseink és 1 fő sofőr kezelik, rögzítik, továbbítják.

Munkavállalóink GDPR – a személyes adatok védelmére vonatkozó – oktatásban részesültek.

A GDPR rendelet munkavállalóink adataira és adatkezelésére is vonatkozik. Ennek értelmében a Munka törvénykönyve rendelkezik. Ez alapján kötelezően meghatározott adatokat kezelünk és továbbítunk a hatóságok felé. Erre vonatkozó részletes adatkezelési előírások az  Adatvédelmi Szabályzatunkban találhatók.

 

 

10.             Állásajánlatra való jelentkezés

A meghirdetett állásajánlatokra beérkezett önéletrajzok a info@dentissimi.com e-mail címre érkeznek. Beérkezés után korlátozott hozzáféréssel, jelszóval védett Word mappában tároljuk az üres pozíció betöltéséig.

Kezelt adatok köre:

 • az önéletrajzban megadott személyes adatok

Érintettek köre: minden olyan állásajánlatra jelentkező, aki beküldi Adatkezelő számára pályázatát.

Felhasználás

online, korlátozott hozzáféréssel, jelszóval védett Word mappában és/vagy papír alapon

Jogalap

önkéntes hozzájárulás

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1)  a)

Megőrzési idő

üres pozíció betöltéséig

 

 

11.             Közösségi médiafelületek

Facebook oldalunkon keresztül  –  facebook.com/dentissimi; facebook.com/zubar-v-mosony  -, valamint online hirdetési felületeken – is adatkezelői minőségben vagyunk jelen. Hirdetéseinkben remarketing elemeket is használunk a hatékonyabb reklámozás érdekében.

Kezelt adatok köre:

 • a közösségi médiában Ön által nyilvánosságra hozott adatok
 • Adatkezelő vagy megbízottja által, írásban kifejezett önkéntes hozzájárulással készített képek, videófelvételek pácienseinkről

Érintettek köre: minden olyan páciens, aki írásos nyilatkozata alapján hozzájárult a róla készített felvételek közzétételéhez

Felhasználás

online, képek és videófelvételek formájában

Jogalap

előzetes tájékoztatáson alapuló, kifejezett és önkéntes hozzájárulás

Felhasználási idő

 visszavonásig vagy elévülési időben

 

 

12.             Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata: Információkat gyűjtenek Adatkezelő weboldalainak látogatóiról és eszközeikről; 

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
 • A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
 • Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Adatkezelő weboldalain alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalát. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

 

 

Személyes adatok tárolása

 

Az adatkezelő rendelkezésére álló adatbázis belső nyilvántartásának tárolási helye:

9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 1/b

 

Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges.

 • A hozzájárulással tárolt személyes adatok időtartama: hozzájárulás visszavonása de max. 2 év
 • A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.
 • Az egészségügyi adatok megőrzését a törvény előírása alapján 30 évig őrizzük.

 

 

Az egészségügyi dokumentáció tárolásának és archiválásának rendje

 

Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni

 • a beteg személyazonosító adatait,
 • cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, kiskorú, illetve gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét,
 • a kórelőzményt, a kórtörténetet,
 • az első vizsgálat eredményét,
 • a diagnózist és az ellátási tervet megalapozó vizsgálati eredményeket, a vizsgálatok elvégzésének időpontját,
 • az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredményét,
 • a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatokat,
 • a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontját,
 • a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítését,
 • a beleegyezés, illetve visszautasítás tényét, valamint ezek időpontját,
 • minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg kezelésére befolyással lehet.

 

Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni:

 • az egyes vizsgálatokról készült leleteket,
 • a gyógykezelés során keletkezett iratokat,
 • a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit.

Az egészségügyi dokumentáció esetében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az részletes, szakszerű, olvasható és visszakereshető legyen.

Személyes adatok törlése

 

Az adatok törlését, megsemmisítését az Adattörlési és selejtezési szabályzat alapján hajtjuk végre. Az említett Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.

 

A Szabályzat módosítására és felülvizsgálatára a jogszabályi változások függvényében, de legalább két évente kerül sor.

 

 

Millenove Kft. adatfeldolgozói

 

Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, akinek számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy képesek legyenek arra, hogy eltérő célja használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket.

 

 • Az adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek
 • Az adatkezelővel kapcsolatban álló minden olyan szerződéses partner, aki a kezelések vagy az adminisztráció során hozzáfér a páciensek személyes adataihoz.

 

Szerződött partnereinkről érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:

Telefon:                                 0696566400

E-mail:                                              info@millenove.hu

 

 

 

 

Az Ön jogai

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

 

1          Tájékoztatáshoz való jog

Millenove Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

 

2          Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

3          Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Millenove Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

 

4          Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Millenove Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:  

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 5         Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Millenove Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

 

6          Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

7          Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

8          Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

 

9          Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

 

10        Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 

 

Információbiztonság

 

Millenove Kft. elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvész, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történő hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát.

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

Weboldalaink,  illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

 

 

Jogorvoslati tájékoztatás

 

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A fenti jogorvoslati lehetőségeken túlmenően az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

 

 

 

 

Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.  A Millenove Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

Dátum:

Utolsó frissítés dátuma: 2019. október 1.